9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය,සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)

ගණිතය, සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන්ට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට, මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. සම්පුර්ණ වසරට අදාල පාඩම් මාලාවේ ගාස්තුව Rs. 5,990/- පමණයි. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Bank Deposit/Transfer 2) Sampath Vishwa Online Banking 3) VISA or Master Credit/Debit Cards 4) Cash on Delivery ඒ සදහා පහත සදහන් ගිණුම් අංකය භාවිතා කල හැක. Own E Tutor (Pvt) Ltd, සම්පත් බැංකුව, ශාඛාව : කිරිබත්ගොඩ සුපර්, ගිණුම් අංකය : 0200 1000 5419


Duration - 12 months

Discount - 0%


12 months

Duration
For The Entire Course

5,990 LKR

Cost
For The Entire Package

9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා රටා
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්විමය සංඛ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - භාග
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය ප්‍රකාශන
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රත්‍යක්ෂ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛා හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ 1
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛා හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ 2
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - අනුලෝම සමානුපාත
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යාත්මක ගණක යන්ත්‍රය
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - දර්ශක
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - වැටයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ 1
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ 2
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණයක කෝණ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - සූත්‍ර
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෘත්තයක පරිධිය
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පයිතගරස් සම්බන්ධය
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - අසමානතා
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - කුලක - පළමු කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - කුලක - දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - කුලක - තුන් වන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගඵලය
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - සම්භාවිතාව
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - බහුඅස්‍ර වල කෝණ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය භාග
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිමාණ රූප
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය - පළමු කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය - දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගඵලය පුනරීක්ෂණ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය භාග - පුනරීක්ෂණ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - බහුඅස්‍ර වල කෝණ - පුනරීක්ෂණ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - ද්විමය සංඛ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - ප්‍රත්‍යක්ෂ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - සංඛ්‍යා රටා
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත පුනරීක්ෂණ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - සම්භාවිතාව - පුනරීක්ෂණ
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - වීජීය ප්‍රකාශන
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - පළමු කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - තුන්වන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - සිව් වන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - පස් වන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ශ්‍රී පාදය වැන්දවූ හැටි
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ලප සේ සඳ විලසේ
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සමානාර්ථ පද විරුද්ධාර්ථ පද සහ යුගල පද
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දේශීය නර්තනයේ රන් සලකුණ 1
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දේශීය නර්තනයේ රන් සලකුණ 2
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිංහල අක්ෂර මාලාව 1
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිංහල අක්ෂර මාලාව 2
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නිවැරදි ශබ්දෝච්චාරණය 1
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නිවැරදි ශබ්දෝච්චාරණය 2
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දෑසේ නිල් පැහැය
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මහධන සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රයෝගික ලේඛන
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නවම් මහේ නව වළල්ල
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ආනන්ද කුමාරස්වාමි - 1
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ආනන්ද කුමාරස්වාමි - 2
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කර්තෘ කාරක සහ කර්ම කාරක වාක්‍ය
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - හොඳ ළමයා නුවණිනි - හොඳ දේ තෝරා ගනී - 1
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - හොඳ ළමයා නුවණිනි - හොඳ දේ තෝරා ගනී - 2
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - තනි පද හා බහු අර්ථ පද
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා සහ අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සාරාංශකරණය
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දිට්හ දාන
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බිත්ති පුවත්පත හා සඟරා
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - රචනාවක් ලියමු
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දෑසේ නිල් පැහැය
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මහධන සිටුපුත්හුගේ වස්තුව
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රයෝගික ලේඛන
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නවම් මහේ නව වළල්ල
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ආනන්ද කුමාරස්වාමි - 1
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ආනන්ද කුමාරස්වාමි - 2
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කර්තෘ කාරක සහ කර්ම කාරක වාක්‍ය
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - හොඳ ළමයා නුවණිනි - හොඳ දේ තෝරා ගනී - 1
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - හොඳ ළමයා නුවණිනි - හොඳ දේ තෝරා ගනී - 2
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - තනි පද හා බහු අර්ථ පද
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා සහ අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සාරාංශකරණය
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දිට්හ දාන
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බිත්ති පුවත්පත හා සඟරා
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කර්තෘ කාරක වාක්‍ය සහ කර්ම කාරක වාක්‍ය
9 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මහාසාර පළඳනාව
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත - 1 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත - 2 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඇස හා කන 1
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඇස හා කන 2
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ 1
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ 2
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ 3
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - බලය හා සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන ද්‍රව්‍ය මගින් ඇති කරන පීඩනය
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍යය
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවීන්ගේ සන්ධාරණය හා චලනය
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිණාමික ක්‍රියාවලිය - 1
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිණාමික ක්‍රියාවලිය - 2
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිණාමික ක්‍රියාවලිය - 3
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් විච්ජේදනය - 1
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - තරංග පරාවර්තනය හා වර්තනය - පළමු කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - තරංග පරාවර්තනය හා වර්තනය - දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - තරංග පරාවර්තනය හා වර්තනය - තුන් වන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල යන්ත්‍ර - පළමු කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල යන්ත - දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල යන්ත්‍ර - තුන් වන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත - පළමු කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත - දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත - තුන් වන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 1 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 2 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 3 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 4 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 5 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 6 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 7 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 8 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 9 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 10 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන් යටතට පත්වීම - 11 කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 1
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 2
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 3
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 4
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 5
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 6
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 7
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 8
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 9
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 10
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 11
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 12
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 13
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 14
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය 15
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 1
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 2
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 3
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 3
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 4
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 5
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 6
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 7
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 8
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 9
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 10
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා ජාතික පුනර්ජීවනය 11
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය - දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය - තුන් වන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය - සිව් වන කොටස කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව - පළමු කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාව - දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය - පුනරීක්ෂණ පළමු කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය - පුනරීක්ෂණ දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජාතික නිදහස් ව්‍යාපාරය - පුනරීක්ෂණ තුන් වන කොටස
English - Grade 9  - Everybody is Good at Something part 1
English - Grade 9  - Everybody is Good at Something Part 2
English - Grade 9  - Everybody is Good at Something Part 3
English - Grade 9  - Everybody is Good at Something Part 4
English - Grade 9  - May I help you? - 1
English - Grade 9  - May I help you? - 2
English - Grade 9  - Meeting - 1
English - Grade 9  - Meeting 2
English - Grade 9  - Meeting 3
English - Grade 9  - Extinct Friends 1
English - Grade 9  - Extinct Friends 2
English - Grade 9  - Extinct Friends 3
English - Grade 9  - Extinct Friends 4
English - Grade 9  - A Second Chance Called Tomorrow - Part 1
English - Grade 9  - A Second Chance Called Tomorrow - Part 2
English - Grade 9  - A Second Chance Called Tomorrow - Part 3
English - Grade 9  - Art - Part 1
English - Grade 9  - Art - Part 2
English - Grade 9  - Art - Part 3
English - Grade 9  - Success Through Creativity - Part 1
English - Grade 9  - Success Trough Creativity - Part 2
English - Grade 9  - Success Through Creativity - Part 3
English - Grade 9  - The Greatest Wealth - Part 1
English - Grade 9  - The Greatest Wealth - Part 2
English - Grade 9  - The Greatest Wealth - Part 3
English - Grade 9  - The Greatest Wealth - Part 4
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම 1
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම 2
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම 3
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම 4
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම 5
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම 6
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක සහ පර්යන්ත උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා පිරිවිතර සැකසීම 7
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 1
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 2
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 3
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 4
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 5
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 6
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් 7
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක ජාලකරණය - පළමු කොටස
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක ජාලකරණය - දෙවන කොටස
9 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ සමාජය
Notepad

Top