10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය,සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)

ගණිතය, සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය යන විෂයන්ට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට, මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. සම්පුර්ණ වසරට අදාල පාඩම් මාලාවේ ගාස්තුව Rs. 5,990/- පමණයි. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Bank Deposit/Transfer 2) Sampath Vishwa Online Banking 3) VISA or Master Credit/Debit Cards 4) Cash on Delivery ඒ සදහා පහත සදහන් ගිණුම් අංකය භාවිතා කල හැක. Own E Tutor (Pvt) Ltd , සම්පත් බැංකුව, ශාඛාව : කිරිබත්ගොඩ සුපර්, ගිණුම් අංකය : 0200 1000 5419


Duration - 12 months

Discount - 0%


12 months

Duration
For The Entire Course

5,990 LKR

Cost
For The Entire Package

10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිමිතිය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගමුලය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - භාග
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්විපද ප්‍රකාශන 1
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්විපද ප්‍රකාශන 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණ අංගසාම්‍යය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගඵලය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණ 1
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණ 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණ 2 part 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිලෝම සමානුපාත
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දත්ත නිරුපණය හා අර්ථකථනය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය භාග
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත - 1
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත - 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත - 3
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ 1
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ 3
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාන්ත්‍රරාස්‍ර 1
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාන්ත්‍රරාස්‍ර 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාන්ත්‍රරාස්‍ර 3
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කුලක
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගඵලය - 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණ 1
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණ 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණ 2 part 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිලෝම සමානුපාත
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දත්ත නිරුපණය හා අර්ථකථනය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය භාග
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත - 1
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත - 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත - 3
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ 1
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ 3
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාන්ත්‍රරාස්‍ර 1
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාන්ත්‍රරාස්‍ර 2
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාන්ත්‍රරාස්‍ර 3
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කුලක
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සීඝ්‍රතාව
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සූත්‍ර
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාන්තර ශ්‍රේඩ් - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාන්තර ශ්‍රේඩ් - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය අසමානතා
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෘත්තයක ජ්‍යාය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - නිර්මාණ - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - නිර්මාණ - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - නිර්මාණ - තුන්වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - 1 වන වාරය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - වර්ගඵලය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - ත්‍රිකෝණ
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - ප්‍රතිලෝම සමානුපාත
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ - පරිමිතිය
10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - භාග පුනරීක්ෂණ
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අතීතයෙන් කතාවක්
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිංහල අක්ෂර මාලාව 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිංහල අක්ෂර මාලාව 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රාදේශික ව්‍යවහාර
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නාම ප්‍රකෘති හා ධාතු ප්‍රකෘති
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ආරාමයේ නිර්මාණය 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ආචාර්ය සී ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ආචාර්ය සී ඩබ්ලිව් ඩබ්ලිව් කන්නන්ගර 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මං තනන්නෝ
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බසින් රස මවන සාහිත්‍ය 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බසින් රස මවන සාහිත්‍ය 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මේ අපේ උදාර වූ මාතෘ භූමියයි
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කර්තෘ කාරක වාක්‍ය සහ කර්ම කාරක වාක්‍ය 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කර්තෘ කාරක වාක්‍ය සහ කර්ම කාරක වාක්‍ය 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කර්තෘ කාරක වාක්‍ය සහ කර්ම කාරක වාක්‍ය 3
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විශේෂ වාක්‍ය රීති
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - පැරණි ජීවනෝපාය ක්‍රම හා බැදුණු සිරිත් විරිත් - 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - පැරණි ජීවනෝපාය ක්‍රම හා බැදුණු සිරිත් විරිත් - 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කාව්‍ය නිර්මාණකරණය - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කාව්‍ය නිර්මාණකරණය - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කාව්‍ය නිර්මාණකරණය
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කාව්‍ය නිර්මාණකරණය - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කාව්‍ය නිර්මාණකරණය - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ආචාර්ය ටී බී ජායා
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - තොරොක්කොව
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - තොරොක්කොව - 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ළඳේ නිසරු නොකරන් අප සියලා 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ළඳේ නිසරු නොකරන් අප සියලා 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - එතෙපුල් අමා හැල්ලෙන් - 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - එතෙපුල් අමා හැල්ලෙන් - 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - එතෙපුල් අමා හැල්ලෙන් - 3
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - එතෙපුල් අමා හැල්ලෙන් - 4
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - එතෙපුල් අමා හැල්ලෙන් - 5
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - එතෙපුල් අමා හැල්ලෙන් - 6
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - එතෙපුල් අමා හැල්ලෙන් - 7
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - උපමා හා රූපක
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අක්ෂර වින්‍යාසය - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අක්ෂර වින්‍යාසය - දෙවනකොටස
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අක්ෂර වින්‍යාසය - තුන් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ - 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මහාචාර්ය සේනක බිබිලේ - 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සන්ධි - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සන්ධි - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සාම්ප්‍රදායික යෙදුම්
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සතර කන් මන්ත්‍රණය 1
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සතර කන් මන්ත්‍රණය 2
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මුනි සිරිපා සිඹිමින්නේ
10 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ගංගාවේ සංගීතය
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවයේ රසායනික පදනම - 1 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවයේ රසායනික පදනම - 2 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවයේ රසායනික පදනම - 3 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවයේ රසායනික පදනම - 4 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවයේ රසායනික පදනම- 5 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවයේ රසායනික පදනම- 6 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛිය චලිතය 1
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛිය චලිතය 2
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛිය චලිතය 3
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛිය චලිතය 4
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛිය චලිතය 5
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛිය චලිතය 6
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛිය චලිතය 7
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 1
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 2
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 3
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 4
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 5
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 6
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 7
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම - 1
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම - 2
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝර්ෂණය
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය - 1
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය - 2
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම් - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම් - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම් - තුන් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම් - හතර වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - තුන් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - හතර වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - පස් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - හය වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය - 1 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය - 2 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය - 3 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය - 4 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය - 5 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය - 6 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රය - 7 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 1
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 2
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 3
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 4
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 5
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 6
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 7
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 8
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 9
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 10
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 11
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස වීම 12
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම 1
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම 2
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම 3
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම 4
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම 5
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම 6
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම 7
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම 8
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන බලය විකාශනය වීම 9
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 1
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 2
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 3
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 4
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 5
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 6
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 7
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 8
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 9
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 10
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 11
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 12
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 13
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 14.1
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 14.2
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 15
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 16
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 17
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 18
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 19
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි ජන සමාජය - 20
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  -  වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - තුන් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - සිව් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - පස් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - හය වෙනි කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - හත් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - අට වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - නව වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - දස වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය - තුන් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරුදය - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරුදය - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරුදය - තුන් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වියලි කලාපයේ පැරණි නගර පිරිහීම හා නව රාජධානි බිහිවීම - පුනරීක්ෂණ 1
English - Grade 10  - People - Part 1
English - Grade 10  - People Part 2
English - Grade 10  - People Part 3
English - Grade 10  - People Part 4
English - Grade 10  - People Part 5
English - Grade 10  - On Your Way - Part 1
English - Grade 10  - On Your Way - Part 2
English - Grade 10  - On Your Way - Part 3
English - Grade 10  - On Your Way - Part 4
English - Grade 10  - Travel - Part 1
English - Grade 10  - Travel - Part 2
English - Grade 10  - Travel - Part 3
English - Grade 10  - Travel - Part 4
English - Grade 10  - Travel - Part 5
English - Grade 10  - Travel - Part 6
English - Grade 10  - Let's Talk - Part 1
English - Grade 10  - Let's Talk - Part 2
English - Grade 10  - Let's Talk - Part 3
English - Grade 10  - Let's Talk - Part 4
English - Grade 10  - Let's Talk - Part 5
English - Grade 10  - Best Practices - Part 1
English - Grade 10  - Best Practices - Part 2
English - Grade 10  - Best Practices - Part 3
English - Grade 10  - Information - Part 1
English - Grade 10  - Information - Part 2
English - Grade 10  - Information - Part 3
English - Grade 10  - Learning is Fun - Part 1
English - Grade 10  - Learning is Fun - part 2
English - Grade 10  - Learning is Fun - Part 3
English - Grade 10  - Learning is Fun - Part 4
English - Grade 10  - Healthy Food - Part 1
English - Grade 10  - Healthy Food - Part 2
English - Grade 10  - Healthy Food - Part 3
English - Grade 10  - The Right Career - Part 1
English - Grade 10  - The Right Career - Part 2
English - Grade 10  - Present Perfect Tense
English - Grade 10  - Past Perfect Tense - Part 1
English - Grade 10  - Past Perfect Tense - Part 2
English - Grade 10  - Future Perfect Tense
English - Grade 10  - Conditional Sentences - Part 1
English - Grade 10  - Conditional Sentences - Part 2
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 1 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 2 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 3 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 4 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 5 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 6 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 7 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 8 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - 9 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 1
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 2
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 3
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 4
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 5
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 6
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 7
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 8
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 9
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු 10
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝනකය හඳුනා ගනිමු - 11
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම - 1
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම - 2
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම - 3
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම - 4
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම - 5
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම - 6
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම - 7
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම -8
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිඝණක පද්ධතියේ දත්ත නිරූපණයට භාවිතා කරන ක්‍රම -9
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 1
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 2
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 3
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 4
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 5
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 6
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 7
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 8
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 9
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධති 10
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් - ප්‍රයෝගික පුහුණුව 2
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් - ප්‍රයෝගික පුහුණුව
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් - ප්‍රයෝගික පුහුණුව 2
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් - ප්‍රයෝගික පුහුණුව 3
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් - ප්‍රයෝගික පුහුණුව 4
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් - ප්‍රයෝගික පුහුණුව 5
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉලෙක්ට්‍රෝන සමර්පණ
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉලෙක්ට්‍රෝන සමර්පණ - ප්‍රයෝගික පුහුණුව 1
10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉලෙක්ට්‍රෝන සමර්පණ - ප්‍රයෝගික පුහුණුව 2
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර පසුබිම - 1 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර පසුබිම - 2 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර පසුබිම - 3 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර පසුබිම - 4 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර පරිසරය - 1 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර පරිසරය - 2 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර පරිසරය - 3 කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර සංවිධාන - 1
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර සංවිධාන - 2
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර සංවිධාන - 3
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර සංවිධාන - 4
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර සංවිධාන - 5
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර සංවිධාන - 6
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාර සංවිධාන - 7
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගිණුම්කරණය හැදින්වීම 1
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගිණුම්කරණය හැදින්වීම 2
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගිණුම්කරණ සමීකරණය 1
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගිණුම්කරණ සමීකරණය 2
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගිණුම්කරණ සමීකරණය 3
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගනුදෙනුවල ද්විත්ව බලපෑම 1
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගනුදෙනුවල ද්විත්ව බලපෑම 2
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මූලික සටහන් පොත් - 1
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බැංකු ගිණුම හා බැංකු සැසදුම් විස්තරය
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බැංකු ගිණුම හා බැංකු සැසදුම් විස්තරය
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බැංකු ගිණුම හා බැංකු සැසදුම් විස්තරය - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බැංකු ගිණුම හා බැංකු සැසදුම් විස්තරය - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බැංකු ගිණුම හා බැංකු සැසදුම් විස්තරය - තුන්වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බැංකු ගිණුම හා බැංකු සැසදුම් විස්තරය - සිව් වන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැණුම් ජ'නලය, විකිණුම් ජ'නලය හා පොදු ජ'නලය - පළමු කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැණුම් ජ'නලය, විකිණුම් ජ'නලය හා පොදු ජ'නලය - දෙවන කොටස
10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශේෂ පිරික්සුම
Notepad

Top