11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය,සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)

ගණිතය, සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය යන විෂයන්ට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට, මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. සම්පුර්ණ වසරට අදාල පාඩම් මාලාවේ ගාස්තුව Rs. 5,990/- පමණයි. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Bank Deposit/Transfer 2) Sampath Vishwa Online Banking 3) VISA or Master Credit/Debit Cards 4) Cash on Delivery ඒ සදහා පහත සදහන් ගිණුම් අංකය භාවිතා කල හැක. Own E Tutor (Pvt) Ltd , සම්පත් බැංකුව, ශාඛාව : කිරිබත්ගොඩ සුපර්, ගිණුම් අංකය : 0200 1000 5419


Duration - 12 months

Discount - 0%


12 months

Duration
For The Entire Course

5,990 LKR

Cost
For The Entire Package

11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  -  තාත්වික සංඛ්‍යා
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දර්ශක සහ ලඝු ගණක - 1 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දර්ශක සහ ලඝු ගණක - 2 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 1
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 2
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන වස්තුවල පරිමාව 1
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන වස්තුවල පරිමාව 2
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්විපද ප්‍රකාශන
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය භාග
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 3
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන වස්තුවල පරිමාව 1
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන වස්තුවල පරිමාව 2
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්විපද ප්‍රකාශන
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය භාග
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත 1
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත 2
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත 3
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත 4
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කොටස් වෙළඳපොළ
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ - 1
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ - 2
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමකෝණික ත්‍රිකෝණ
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩ්
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩ් - 2
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පයිතගරස් ප්‍රමේයය
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණමිතිය - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණමිතිය - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - න්‍යාස - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - න්‍යාස - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අසමානතා
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෘත්ත චතුරස්‍ර - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෘත්ත චතුරස්‍ර - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ස්පර්ශක - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ස්පර්ශක -දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ - 3
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමකෝණික ත්‍රිකෝණ
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩ්
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩ් - 2
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පයිතගරස් ප්‍රමේයය
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණමිතිය - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණමිතිය - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - න්‍යාස - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - න්‍යාස - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අසමානතා
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෘත්ත චතුරස්‍ර - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෘත්ත චතුරස්‍ර - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ස්පර්ශක - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ස්පර්ශක -දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ පළමු වාරය 1
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ පළමු වාරය 2
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ පළමු වාරය 3
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුනරීක්ෂණ පළමු වාරය 4
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - වචන වෙන්කොට ලිවීම සහ අක්ෂර භාවිතය
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දුකට කියන කවි සීපද
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිංහල අක්ෂර මාලාව - 1 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිංහල අක්ෂර මාලාව - 2 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - රසින් රස මවන බස් මහිමය 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - රසින් රස මවන බස් මහිමය 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - වාක්‍ය රීති 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - වාක්‍ය රීති 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විශේෂ වාක්‍ය රීති
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - වාක්‍ය රචනය - 1 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - වාක්‍ය රචනය - 2 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සාහිත්‍ය රස වින්දනය හා විචාරය 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සාහිත්‍ය රස වින්දනය හා විචාරය 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සාහිත්‍ය රස වින්දනය හා විචාරය 3
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ශ්‍රීමත් අයිවර් ජෙනිංග්ස්
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විභක්ති 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විභක්ති 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බස ඉපදුණු සැටි අසනුය විස්තර
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බහු විධ මාධ්‍ය භාවිතය
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - පුවත්පත් වාර්තා
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - රට වටා පද රටා
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සමාස 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සමාස 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රත්‍යයාර්ථ නාම - 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රත්‍යයාර්ථ නාම - 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රත්‍යයාර්ථ නාම - 3
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බළන්ගොඩින් ගැලු පැණසර මෙත් ගඟුල - 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බළන්ගොඩින් ගැලු පැණසර මෙත් ගඟුල - 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අව්‍යය පද
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - වතුර මල
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - පුවත්පත් වාර්තා
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දැන්වීම් හා ආකෘති පත්‍ර
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සුභාෂිතය- විචාරය
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දියවර සිරිසර
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විරාම ලක්ෂණ
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විභක්ති
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දියවර සිරිසර
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විශ්වකෝෂය
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විභක්ති
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විරාම ලක්ෂණ
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අඟුල්මල් දමනය 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අඟුල්මල් දමනය 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ලෙන අතහැර යාම
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අඟුල්මල් දමනය 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අඟුල්මල් දමනය 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - උග්ගසේන නම් සිටුපුත්හුගේ වස්තුව 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කෑරගලය වැජඹෙයි මේ ලෙසින් සිට 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කෑරගලය වැජඹෙයි මේ ලෙසින් සිට 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කෑරගලය වැජඹෙයි මේ ලෙසින් සිට 3
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මග වැනුම 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මග වැනුම 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මග වැනුම 3
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මග වැනුම 4
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කුරහන් ඉසිමුව කළුවර බලාලා
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අපට වැසිකිළියක් 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අපට වැසිකිළියක් 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බැද්දේගම 1
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - බැද්දේගම 2
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ගුත්තිල කාව්‍යය - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ගුත්තිල කාව්‍යය - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ගුත්තිල කාව්‍යය - තුන්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවී පටක - 1 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවී පටක - 2 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවී පටක - 3 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජීවී පටක - 4 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය 1
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය 2
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මිශ්‍රණ 4
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මිශ්‍රණ 1
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මිශ්‍රණ 2
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මිශ්‍රණ 3
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මිශ්‍රණ 4
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මිශ්‍රණ 5
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මිශ්‍රණ 6
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 1
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 2
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 3
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 4
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 5
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රකාශ විද්‍යාව 1
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රකාශ විද්‍යාව 2
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රකාශ විද්‍යාව 3
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රකාශ විද්‍යාව 4
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 1
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 2
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 3
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 4
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව - තුන් වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් රසායනය - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් රසායනය - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් රසායනය - තුන්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් රසායනය - සිව්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් රසායනය - පස්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් රසායනය - හයවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විද්‍යුත් රසායනය - හත්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 1 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 2 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 3 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 4 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 5 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 6 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 7 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 8 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 9 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 10 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 11 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 12 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 13 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 14 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 15 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාර්මික විප්ලවය - 16 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 1
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 2
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 3
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 4
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 5
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 6
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 7
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 8
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 9
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 10
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 11
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය පිහිටවීම 12
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුනරුදය 1
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුනරුදය 2
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුනරුදය 3
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුනරුදය 4
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුනරුදය 5
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 1
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 2
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 3
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 4
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 5
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 6
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 7
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 8
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 9
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 10
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 11
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 12
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම් - 13
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - තුන්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - සිව් වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - පස් වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - හය වෙනි කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - හත් වෙනි කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - තුන්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - සිව් වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - පස් වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - හය වෙනි කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - හත් වෙනි කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - පුනරීක්ෂණ 1
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව - පුනරීක්ෂණ 2
English - Grade 11  - Our Responsibilities - Part 1
English - Grade 11  - Our Responsibilities - Part 2
English - Grade 11  - Our Responsibilities - Part 3
English - Grade 11  - Our Responsibilities - Part 4
English - Grade 11  - Our Responsibilities - Part 5
English - Grade 11  - Our Responsibilities - Part 6
English - Grade 11  - Facing Challenges 1
English - Grade 11  - Facing Challenges 2
English - Grade 11  - Facing Challenges 3
English - Grade 11  - Great Lanka - Part 1
English - Grade 11  - Great Lanka - Part 2
English - Grade 11  - Great Lanka - Part 3
English - Grade 11  - For a Better Tomorrow - Part 1
English - Grade 11  - For a Better Tomorrow - Part 2
English - Grade 11  - For a Better Tomorrow - Part 3
English - Grade 11  - For a Better Tomorrow - Part 4
English - Grade 11  - Best Use of Time - Part 1
English - Grade 11  - Best Use of Time - Part 2
English - Grade 11  - Best Use of Time - Part 3
English - Grade 11  - Best Use of Time - Part 4
English - Grade 11  - A Moment Of Fun - Part 1
English - Grade 11  - A Moment Of Fun - Part 2
English - Grade 11  - A Moment Of Fun - Part 3
English - Grade 11  - A Moment of Fun - Part 4
English - Grade 11  - Enigma - Part 1
English - Grade 11  - Enigma - Part 2
English - Grade 11  - Enigma - Part 3
English - Grade 11  - Enigma - Part 4
English - Grade 11  - Present Perfect Tense
English - Grade 11  - Revision - Part 1
English - Grade 11  - Revision - Part 2
English - Grade 11  - Revision - Part 3
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැටළු විසදීමට ක්‍රම ලේඛ ලිවිම - 1
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැටළු විසදීමට ක්‍රම ලේඛ ලිවිම - 2
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැටළු විසදීමට ක්‍රම ලේඛ ලිවිම - 3
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැටළු විසදීමට ක්‍රම ලේඛ ලිවිම - 4
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය 1
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය 2
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය 3
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය 4
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 1
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 2
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 3
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 4
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 5
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 6
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 7
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැටළු විසදීමට ක්‍රම ලේඛ ලිවිම - 5
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැටළු විසදීමට ක්‍රම ලේඛ ලිවිම - 6
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය 1
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය 2
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය 3
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය 4
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය 5
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 1
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 2
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 3
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 4
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 5
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 6
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අන්තර් ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල 7
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බහු මාධ්‍ය තාක්ෂනය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බහු මාධ්‍ය තාක්ෂනය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය - ප්‍රයෝගික පුහුණුව පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය - ප්‍රයෝගික පුහුණුව දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බහු මාධ්‍ය තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය - ප්‍රයෝගික පුහුණුව තුන්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාජය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාජය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෙළදාම හා උපකාරක සේවා - 1 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෙළදාම හා උපකාරක සේවා - 2 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෙළදාම හා උපකාරක සේවා - 3 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෙළදාම හා උපකාරක සේවා - 4 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෙළදාම හා උපකාරක සේවා - 5 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෙළදාම හා උපකාරක සේවා - 6 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෙළදාම හා උපකාරක සේවා - 7 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෙළදාම හා උපකාරක සේවා - 8 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෙළදාම හා උපකාරක සේවා - 9 කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කළමනාකරණය - 1
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කළමනාකරණය - 2
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අලෙවිකරණය 1
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අලෙවිකරණය 2
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අලෙවිකරණය 3
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කළමනාකරණය - 3
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අලෙවිකරණය 1
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අලෙවිකරණය 2
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අලෙවිකරණය 3
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන 1
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන 3
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන 4
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ව්‍යාපාරයක මූල්‍ය ප්‍රකාශන 5
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැලපුම් සටහන් සහිත මුල්‍ය ප්‍රකාශන 1
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැලපුම් සටහන් සහිත මුල්‍ය ප්‍රකාශන 2
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැලපුම් සටහන් සහිත මුල්‍ය ප්‍රකාශන 3
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ගැලපුම් සටහන් සහිත මුල්‍ය ප්‍රකාශන 4
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධාන - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධාන - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලාභ අරමුණු කර නොගත් සංවිධාන - තුන්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනය - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනය - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනය - තුන්වන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ආයෝජන - පළමු කොටස
Notepad

Top