8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය,සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)

ගණිතය, සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන්ට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට, මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. සම්පුර්ණ වසරට අදාල පාඩම් මාලාවේ ගාස්තුව Rs. 5,990/- පමණයි. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Bank Deposit/Transfer 2) Sampath Vishwa Online Banking 3) VISA or Master Credit/Debit Cards 4) Cash on Delivery ඒ සදහා පහත සදහන් ගිණුම් අංකය භාවිතා කල හැක. Own E Tutor (Pvt) Ltd, සම්පත් බැංකුව, ශාඛාව : කිරිබත්ගොඩ සුපර්, ගිණුම් අංකය : 0200 1000 5419


Duration - 12 months

Discount - 0%


12 months

Duration
For The Entire Course

5,990 LKR

Cost
For The Entire Package

8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා රටා - 1 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිමිතිය
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා රටා - 2 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය ප්‍රකාශන 1
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය ප්‍රකාශන 2
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන වස්තු
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ස්කන්ධය
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දර්ශක
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කෝණ 1
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කෝණ 2
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සදිශ සංඛ්‍ 1
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සදිශ සංඛ්‍ 2
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  -  සාධක
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගමුලය 1
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගමුලය 2
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණ හා චතුරස්‍ර 1
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ත්‍රිකෝණ හා චතුරස්‍ර 2
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - භාග 2
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දශම
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අනුපාත
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - භාග 1
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමමිතිය
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කුලක
8 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගඵලය
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - එතනා හාමි
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - රබීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් හා ඔහුගේ යෙදුම්
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අලුත් අවුරුදු උත්සවය
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ශබ්ද කෝෂ භාවිතය
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - රාත්‍රිය
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කතා බහට අවධානය
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විධි ක්‍රියා හා ආශිර්වාද ක්‍රියා
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රයෝගික ලේඛන
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - විධි ක්‍රියා හා ආශිර්වාද ක්‍රියා
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රයෝගික ලේඛන
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සැබෑ ලෙන්ගතුකම
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නිවැරදිව කියවමු - 1
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නිවැරදිව කියවමු - 2
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අවුරුදු සිහිනය
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිරි ලංකා රටම අපි
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - පරිසර හිතකාමී කඩදාසි
8 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - පරාස්ස
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම - 1
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ වැදගත්කම - 2
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශාක කොටස්වල විවිධත්වය හා කෘත්‍ය 1
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශාක කොටස්වල විවිධත්වය හා කෘත්‍ය 2
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සත්ත්ව වර්ගීකරණය 1
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සත්ත්ව වර්ගීකරණය 2
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ගුණ 1
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ගුණ 2
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ගුණ 3
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - පදාර්ථයේ ගුණ 4
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ධවනිය 1
8 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ධවනිය 2
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 1 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 2 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 3 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 4 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 5 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 6 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 7 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 8 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 9 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 10 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 11 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 12 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 13 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 14 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 15 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 16 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 17 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 18 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 19 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණය හා කලාව - 20 කොටස
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය 1
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය 2
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය 3
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය 4
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය 5
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය 6
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය 7
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මහනුවර රාජධානිය 8
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - යුරෝපයේ පුනරුදය 1
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - යුරෝපයේ පුනරුදය 2
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - යුරෝපයේ පුනරුදය 3
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - යුරෝපයේ පුනරුදය 4
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - යුරෝපයේ පුනරුදය 5
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - යුරෝපයේ පුනරුදය 6
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම - 1
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම - 2
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම - 3
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම - 4
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම - 5
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම - 6
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම - 7
8 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දේශ ගවේෂණ හා යුරෝපා ජාතීන් පෙරදිගට පැමිණීම - 8
English - Grade 8  - Plan the Work, Work the Plan - Part 1
English - Grade 8  - Plan the Work, Work the Plan - Part 2
English - Grade 8  - Plan the Work, Work the Plan - Part 3
English - Grade 8  - Plan the Work, Work the Plan - Part 4
English - Grade 8  - Let's Be Considerate - Part 1
English - Grade 8  - Let's Be Considerate - Part 2
English - Grade 8  - Let's Be Considerate - Part 3
English - Grade 8  - Winged Friends - Part 1
English - Grade 8  - Winged Friends - Part 2
English - Grade 8  - Mother Nature - Part 1
English - Grade 8  - Mother Nature - Part 2
English - Grade 8  - Between the Miles - Part 1
English - Grade 8  - Between the Miles - Part 2
English - Grade 8  - Between the Miles - Part 3
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා පද්ධති 1
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා පද්ධති 2
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා පද්ධති 3
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා පද්ධති 4
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා පද්ධති 5
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා පද්ධති 6
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 1
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 2
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 3
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 4
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 5
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 6
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 7
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 8
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 9
8 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණකයක් වින්‍යාස කිරීම් සහ සිටුවම් කිරීම් 10
Notepad

Top