7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය,සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)

ගණිතය, සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන්ට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට, මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. සම්පුර්ණ වසරට අදාල පාඩම් මාලාවේ ගාස්තුව Rs. 5,990/- පමණයි. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Bank Deposit/Transfer 2) Sampath Vishwa Online Banking 3) VISA or Master Credit/Debit Cards 4) Cash on Delivery ඒ සදහා පහත සදහන් ගිණුම් අංකය භාවිතා කල හැක. Own E Tutor (Pvt) Ltd සම්පත් බැංකුව ශාඛාව : කිරිබත්ගොඩ සුපර් ගිණුම් අංකය : 0200 1000 5419


Duration - 12 months

Discount - 0%


12 months

Duration
For The Entire Course

5,990 LKR

Cost
For The Entire Package

7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කුලක
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පූර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම 2
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සාධක හා ගුණාකාර 1
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමමිතිය
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දර්ශක
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සදිශ සංඛ්‍
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාලය
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සාධක හා ගුණාකාර 2
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කෝණ
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සාධක හා ගුණාකාර 2
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමාන්තර සරල රේඛා
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - භාග 1
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - භාග 2
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දශම
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ස්කන්ධය
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛීය තල රූප 1
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛීය තල රූප 2
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ හා සුත්‍ර 1
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සමීකරණ හා සුත්‍ර 2
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වර්ගඵලය
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෘත්ත
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිමාව
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දිග 1
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දිග 2
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්‍රව මිනුම්
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ප්‍රතිශත 1
7 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වීජීය ප්‍රකාශන
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රස්තාව පිරුළු සහ ඉඟි වැකි
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අක්ෂර මාලාව හා අක්ෂර වින්‍යාසය
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නාම පද, පුරුෂ භේදය හා ලිංග භේදය
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - මේ කාගේ දෝ කමතා
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සසුන බැබලවූ සරණංකර සඟරජ තෙරණුවෝ
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දෙව්දම් ඇදුරු එඩ්මන්ඩ් පීරිස් රදගුරු හිමි
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කතා බහට සංයමයක්
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ශ්‍රී ලංකාවේ අහිකුණ්ඨක ජනතාව
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ප්‍රායෝගික ලේඛන
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිනා කුමරී 1
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිනා කුමරී 2
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - තිලමුට්ඨි ජාතකය
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - වාක්‍ය රචනය
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නිවේදන
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සුදන ගුණ
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දුං දුමටයි අඟුරු මටයි - 1
7 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - දුං දුමටයි අඟුරු මටයි - 2
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විදුලි ජනනය 1
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - විදුලි ජනනය 2
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ස්ථිති විද්‍යුතය 1
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ස්ථිති විද්‍යුතය 2
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශාක විවිධත්වය 1
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශාක විවිධත්වය 2
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සත්ත්ව විවිධත්වය - 1
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සත්ත්ව විවිධත්වය - 2
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - සත්ත්ව විවිධත්වය - 3
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජලයේ කාර්ය
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - අම්ල හා භස්ම
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශක්ති ආකාර සහ භාවිත 1
7 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ශක්ති ආකාර සහ භාවිත 2
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 1 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 2 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 3 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 4 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 5 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 6 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 7 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 1
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 2
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 3
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 4
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 5
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 6
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 7
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 8 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 9 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 8 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ පැරණි ජන ජීවිතය - 9 කොටස
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 1
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 2
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 3
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 4
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 5
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 6
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 7
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 8
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 9
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 10
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 11
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 12
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ කීර්තිමත් රජවරු 13
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 1
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 2
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 3
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 4
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 5
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 6
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 7
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 8
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 9
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 10
7 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ සංස්කෘතික උරුමය - 11
English - Grade 7  - What You See - Part 1
English - Grade 7  - What You See - Part 2
English - Grade 7  - Friends Indeed - Part 1
English - Grade 7  - Friends Indeed - Part 2
English - Grade 7  - Friends Indeed - Part 3
English - Grade 7  - What You See - Part 3
English - Grade 7  - Pleasure 1
English - Grade 7  - Pleasure 2
English - Grade 7  - Pleasure 3
English - Grade 7  - Pleasure 4
English - Grade 7  - Pleasure 5
English - Grade 7  - A Busy Day - Part 1
English - Grade 7  - A Busy Day - Part 2
English - Grade 7  - A Busy Day - Part 3
English - Grade 7  - Once Upon a Time - Part 1
English - Grade 7  - Once Upon a Time - Part 2
7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය 1
7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය 2
7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය 3
7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය 1
7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය 2
7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය 3
7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය 4
7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය 5
7 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - මෙහෙයුම් පද්ධතිය 6
Notepad

Top