6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය,සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)

ගණිතය, සිංහල, විද්‍යාව, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන්ට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට, මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. සම්පුර්ණ වසරට අදාල පාඩම් මාලාවේ ගාස්තුව Rs. 5,990/- පමණයි. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Bank Deposit/Transfer 2) Sampath Vishwa Online Banking 3) VISA or Master Credit/Debit Cards 4) Cash on Delivery ඒ සදහා පහත සදහන් ගිණුම් අංකය භාවිතා කල හැක. Own E Tutor (Pvt) Ltd සම්පත් බැංකුව ශාඛාව : කිරිබත්ගොඩ සුපර් ගිණුම් අංකය : 0200 1000 5419


Duration - 12 months

Discount - 0%


12 months

Duration
For The Entire Course

5,990 LKR

Cost
For The Entire Package

6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - වෘත්ත
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ස්ථානීය අගය
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම 1
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පුර්ණ සංඛ්‍යා මත ගණිත කර්ම 2
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාලය 1
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කාලය 2
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - කෝණ
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා රේඛාව
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - නිමානය හා වැටයීම
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දිශා
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - තේරීම
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - භාග 1
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - භාග 2
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සාධක හා ගුණාකාර 1
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සාධක හා ගුණාකාර 2
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සරල රේඛිය තල රූප
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - සංඛ්‍යා වර්ග හා සංඛ්‍යා රටා
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දිග 1
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - දිග 2
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ද්‍රව මිනුම්
6 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඝන වස්තු
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - උදය සිරි
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නරි නයිදේ රැවටිච්චි
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - චීචෙo චුලගෙo යමු කිරි නැනෝ
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අක්ෂර මාලාව හා පිලි
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නාම පද හා එහි ප්‍රභේද
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සිරිත් හොඳ දැන ගෙන
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අලි උවදුර
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - නලපාන ජාතකය
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - වාක්‍ය නිර්මාණය
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - ඇවිදින කොළයා
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කලා වැවට පින් දීලා පලයල්ලා - 1
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - කලා වැවට පින් දීලා පලයල්ලා - 2
6 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - සදා මෙලෙස පුර දෙරණේ
6 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජෛව ලෝකයේ අසිරිය - 1 කොටස
6 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජෛව ලෝකයේ අසිරිය - 2 කොටස
6 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - අප අවට ඇති දේ
6 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජලය ස්වභාවික සම්පතක් ලෙස 1
6 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ජලය ස්වභාවික සම්පතක් ලෙස 2
6 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - එදිනෙදා ජීවිතයේදී ශක්තිය
6 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ආලෝකය හා පෙනීම
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදින්වීම - 1 කොටස
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදින්වීම - 2 කොටස
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉතිහාසය හැදින්වීම - 3 කොටස
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ආදි මිනිසා 1
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ආදි මිනිසා 2
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ආදි මිනිසා 3
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ආදි මිනිසා 4
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ආදි මිනිසා 5
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර 1
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර 2
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර 3
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර 4
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර 5
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 1
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 2
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 3
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 4
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 5
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 6
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 7
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 8
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 9
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 10
6 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අපේ අභීත රජවරු - 11
English - Grade 6  - Hello - Part 1
English - Grade 6  - Hello - Part 2
English - Grade 6  - Hello - Part 3
English - Grade 6  - Leisure - Part 1
English - Grade 6  - Leisure - Part 2
English - Grade 6  - Where's Everything ? - Part 1
English - Grade 6  - Where's Everything ? - Part 2
English - Grade 6  - What Can You See ?
English - Grade 6  - What Can You See? - Part 2
English - Grade 6  - Aunt Minoli's Kitchen - Part 1
English - Grade 6  - Aunt Minoli's Kitchen - Part 2
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණකයේ වැදගත්කම 1
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණකයේ වැදගත්කම 2
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණකයේ වැදගත්කම 3
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණකයේ වැදගත්කම 4
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණකයේ වැදගත්කම 5
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය 1
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය 2
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය 3
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය 4
6 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතය 5
Notepad

Top