11 ශ්‍රේණිය - අගෝස්තු (සිංහල මාධ්‍යය) - ගණිතය, විද්‍යාව, සිංහල, ඉතිහාසය සමග තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11 ශ්‍රේණිය අගෝස්තු මාසයට අදාල විෂය නිර්දේශයන් ගෙන් සමන්විත් වූ ගණිතය, විද්‍යාව, සිංහල, ඉතිහාසය සමග තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන සියලු විෂයන් අන්තර්ගත මෙම පැකේජය සදහා 8% ක වට්ටමක් හිමිවේ. විෂය නිර්දේශයනට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට මෙම පාඨමාලව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර, ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව සලසා ඇත.


Duration - 1 month

Discount - 8%


0

Students
Purchased this Package

0

Rated
Total Feedback

1 month

Duration
For The Entire Course

2,500 LKR

Cost
For The Entire Package

11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - පයිතගරස් ප්‍රමේයය
11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)  - අසමානතා
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)  - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - සිංහල  - අව්‍යය පද
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බහු මාධ්‍ය තාක්ෂනය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය - පළමු කොටස
11 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)  - බහු මාධ්‍ය තාක්ෂනය යොදා ගනිමින් සරල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය - දෙවන කොටස
11 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය (සිංහල මාධ්‍යය)  - ලෝකයේ කැපී පෙනෙන විප්ලව
Notepad

Top