5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙන්ම ගණිත ක්‍රමද මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර විභාගයට අදාල ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. සම්පුර්ණ පාඨමාලාවේ ගාස්තුව රු 2,990/- පමණි. ගණිතය ප්‍රධාන ක්‍රම 14 යටතේ අනුමාන ප්‍රශ්න 70, පරිසරය අනුමාන ප්‍රශ්න 200, මව්බස අනිවාර්ය විභාග ඉලක්ක ගත පාඩම් 5 යටතේ අනුමාන ප්‍රශ්න 55, දෙමළ විභාග ඉලක්ක ගත ප්‍රශ්න වර්ග 27 යටතේ අනුමාන ප්‍රශ්න 140, ඉංග්‍රීසි ඉලක්ක ගත ප්‍රශ්න වර්ග 5 යටතේ අනුමාන ප්‍රශ්න 70, අතිරේක අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, මව්බස ව්‍යාකරණ මතක තබා ගැනීමට පහසු ක්‍රම වේද. පාඨමාලාව සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Sampath Vishwa Online Banking 2) VISA or Master Credit/Debit Cards 3) Cash on Delivery

Duration - 1 month

Category - Academic Courses

Cost - LKR 2,990.00


Course featured Video

Chapter 1  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 1
Chapter 2  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 2
Chapter 3  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 3
Chapter 4  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 4
Chapter 5  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 5
Chapter 6  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 6
Chapter 7  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 7
Chapter 8  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 8
Chapter 9  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 9
Chapter 10  - අමාරු ගණිත ගැටළු විසදන ක්‍රම වේද - 10
Chapter 11  - ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 1 කොටස
Chapter 12  - ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 2 කොටස
Chapter 13  - ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 3 කොටස
Chapter 14  - ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 4 කොටස
Chapter 15  - ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 5 කොටස
Chapter 16  - ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 6 කොටස
Chapter 17  - ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 7 කොටස
Chapter 18  - ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 8 කොටස
Chapter 19  - ඉලක්ක ප්‍රශ්න - පරිසරය - 1
Chapter 20  - ඉලක්ක ප්‍රශ්න - පරිසරය - 2
Chapter 21  - ඉලක්ක ප්‍රශ්න - පරිසරය - 3
Chapter 22  - ඉලක්ක ප්‍රශ්න - පරිසරය - 4
Chapter 23  - දෙමළ ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 1
Chapter 24  - දෙමළ ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 2
Chapter 25  - දෙමළ ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 3
Chapter 26  - මව්බස ඉලක්කගත ගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 1
Chapter 27  - මව්බස ඉලක්කගත ගත රචනා ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය - 2
Chapter 28  - තෙවන ජාතික භාෂාව (ඉංග්‍රීසි) ආශ්‍රිත ප්‍රශ්නෝත්තර
Chapter 29  - ගණිත ක්‍රම - මුදල් ගනුදෙනු
Chapter 30  - ගණිත ක්‍රම - දිග හා දුර
Chapter 31  - ගණිත ක්‍රම - බර මැනීම
Notepad

Start your Exam Preparation Now!

Practice, Analyze and improve!

Test your knowledge, level of understanding and improve your retention of information.

Analyze your study patterns and improve your studying and learning.

Identify your weak points in the learning and work on them until the next examination.

COMMERCE

MATHS

SCIENCE

Leave a feedback


Top