11 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)

විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂණිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට මෙම පාඨමාලව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර, ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ පිලිබද අත්දකීම් ලබා ගැනීමටද, ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව සලසා ඇත. මාසික ගාස්තුව රු 500/- පමණි. දකුණු පස ඇති "All" තීරය "Click" කිරීම මගින් අදාළ මාසය තෝරා ගත හැක. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Sampath Vishwa Online Banking 2) VISA or Master Credit/Debit Cards 3) Cash on Delivery

Duration - 12 months

Category - Academic Courses

Cost - LKR 2,000.00


Course featured Video

Chapter 1  - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව - පළමු කොටස
Chapter 2  - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව - දෙවන කොටස
Chapter 3  - ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව - තුන් වන කොටස
Chapter 4  - විද්‍යුත් රසායනය - පළමු කොටස
Chapter 5  - විද්‍යුත් රසායනය - දෙවන කොටස
Chapter 6  - විද්‍යුත් රසායනය - තුන්වන කොටස
Chapter 7  - විද්‍යුත් රසායනය - සිව්වන කොටස
Chapter 8  - විද්‍යුත් රසායනය - පස්වන කොටස
Chapter 9  - විද්‍යුත් රසායනය - හයවන කොටස
Chapter 10  - විද්‍යුත් රසායනය - හත්වන කොටස
Chapter 11  - ජීවී පටක - 1 කොටස
Chapter 12  - ජීවී පටක - 2 කොටස
Chapter 13  - ජීවී පටක - 3 කොටස
Chapter 14  - ජීවී පටක - 4 කොටස
Chapter 15  - ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය 1
Chapter 16  - ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය 2
Chapter 17  - මිශ්‍රණ 4
Chapter 18  - මිශ්‍රණ 5
Chapter 19  - මිශ්‍රණ 6
Chapter 20  - මිශ්‍රණ 1
Chapter 21  - මිශ්‍රණ 2
Chapter 22  - මිශ්‍රණ 3
Chapter 23  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 1
Chapter 24  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 2
Chapter 25  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 3
Chapter 26  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 4
Chapter 27  - තරංග හා ඒවායේ යෙදීම් 5
Chapter 28  - ප්‍රකාශ විද්‍යාව 1
Chapter 29  - ප්‍රකාශ විද්‍යාව 2
Chapter 30  - ප්‍රකාශ විද්‍යාව 3
Chapter 31  - ප්‍රකාශ විද්‍යාව 4
Chapter 32  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 1
Chapter 33  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 2
Chapter 34  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 3
Chapter 35  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 4
Chapter 36  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 5
Chapter 37  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 6
Chapter 38  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 7
Chapter 39  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 8
Chapter 40  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 9
Chapter 41  - මානව දේහ ක්‍රියාවලිය - 10
Chapter 42  - අම්ල භස්ම හා ලවණ 1
Chapter 43  - අම්ල භස්ම හා ලවණ 2
Chapter 44  - රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ආශ්‍රිත තාප විපර්යාස
Chapter 45  - විද්‍යුත් උපකරණවල ජවය හා ශක්තිය - 1
Chapter 46  - තාපය - 1
Chapter 47  - තාපය - 2
Chapter 48  - තාපය - 3
Chapter 49  - තාපය - 4
Chapter 50  - තාපය - 5
Chapter 51  - විද්‍යුත් උපකරණවල ජවය හා ශක්තිය - 2
Chapter 52  - විද්‍යුත් උපකරණවල ජවය හා ශක්තිය - 3
Notepad

Start your Exam Preparation Now!

Practice, Analyze and improve!

Test your knowledge, level of understanding and improve your retention of information.

Analyze your study patterns and improve your studying and learning.

Identify your weak points in the learning and work on them until the next examination.

COMMERCE

MATHS

SCIENCE

Leave a feedback


Top