10 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)

විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂණිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර, ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ පිලිබද අත්දකීම් ලබා ගැනීමටද, ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව සලසා ඇත. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Sampath Vishwa Online Banking 2) VISA or Master Credit/Debit Cards 3) Cash on Delivery

Duration - 12 months

Category - Academic Courses

Cost - LKR 2,000.00


Course featured Video

Chapter 1  - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම් - දෙවන කොටස
Chapter 2  - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම් - තුන් වන කොටස
Chapter 3  - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම් - පළමු කොටස
Chapter 4  - ද්‍රවස්ථිති පීඩනය හා එහි යෙදීම් - හතර වන කොටස
Chapter 5  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - පළමු කොටස
Chapter 6  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - දෙවන කොටස
Chapter 7  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - තුන් වන කොටස
Chapter 8  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - හතර වන කොටස
Chapter 9  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - පස් වන කොටස
Chapter 10  - පදාර්ථයේ වෙනස්වීම් - හය වන කොටස
Chapter 11  - ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව - පළමු කොටස
Chapter 12  - ජීවයේ රසායනික පදනම - 1 කොටස
Chapter 13  - ජීවයේ රසායනික පදනම - 2 කොටස
Chapter 14  - ජීවයේ රසායනික පදනම - 3 කොටස
Chapter 15  - ජීවයේ රසායනික පදනම - 4 කොටස
Chapter 16  - ජීවයේ රසායනික පදනම- 5 කොටස
Chapter 17  - ජීවයේ රසායනික පදනම- 6 කොටස
Chapter 18  - සරල රේඛිය චලිතය 1
Chapter 19  - සරල රේඛිය චලිතය 2
Chapter 20  - සරල රේඛිය චලිතය 3
Chapter 21  - සරල රේඛිය චලිතය 4
Chapter 22  - සරල රේඛිය චලිතය 5
Chapter 23  - සරල රේඛිය චලිතය 6
Chapter 24  - සරල රේඛිය චලිතය 7
Chapter 25  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 1
Chapter 26  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 2
Chapter 27  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 3
Chapter 28  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 4
Chapter 29  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 5
Chapter 30  - ඝර්ෂණය
Chapter 31  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 6
Chapter 32  - පදාර්ථයේ ව්‍යුහය 7
Chapter 33  - චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම - 1
Chapter 34  - චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම - 2
Chapter 35  - ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය - 1
Chapter 36  - ශාක හා සත්ත්ව සෛලවල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය - 2
Chapter 37  - ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික - 1
Chapter 38  - ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික - 2
Chapter 39  - ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික - 3
Chapter 40  - සම්ප්‍රයුක්ත බලය
Chapter 41  - බලයක භ්‍රමණ ආචරණය
Chapter 42  - බල සමතුලිතතාව
Chapter 43  - රසායනික බන්ධන - 1
Chapter 44  - මුලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප්‍රමාණනය - 1
Chapter 45  - මුලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප්‍රමාණනය - 2
Chapter 46  - මුලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග ප්‍රමාණනය - 3
Chapter 47  - ජෛව ලෝකය - 1
Chapter 48  - ජෛව ලෝකය - 2
Chapter 49  - ජෛව ලෝකය - 3
Chapter 50  - ජෛව ලෝකය - 4
Chapter 51  - රසායනික බන්ධන - 2
Chapter 52  - ජීවයේ අඛණ්ඩතාව - 1
Chapter 53  - ජීවයේ අඛණ්ඩතාව - 2
Chapter 54  - ජීවයේ අඛණ්ඩතාව - 3
Notepad

Start your Exam Preparation Now!

Practice, Analyze and improve!

Test your knowledge, level of understanding and improve your retention of information.

Analyze your study patterns and improve your studying and learning.

Identify your weak points in the learning and work on them until the next examination.

COMMERCE

MATHS

SCIENCE

Leave a feedback


Top