9 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යය)

විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂණිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර, ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ පිලිබද අත්දකීම් ලබා ගැනීමටද, ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව සලසා ඇත. මාසික ගාස්තුව රු 500/- පමණි. දකුණු පස ඇති "All" තීරය "Click" කිරීම මගින් අදාළ මාසය තෝරා ගත හැක. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Sampath Vishwa Online Banking 2) VISA or Master Credit/Debit Cards 3) Cash on Delivery

Duration - 12 months

Category - Academic Courses

Cost - LKR 2,000.00


Course featured Video

Chapter 1  - තරංග පරාවර්තනය හා වර්තනය - පළමු කොටස
Chapter 2  - තරංග පරාවර්තනය හා වර්තනය - දෙවන කොටස
Chapter 3  - තරංග පරාවර්තනය හා වර්තනය - තුන් වන කොටස
Chapter 4  - සරල යන්ත්‍ර - පළමු කොටස
Chapter 5  - සරල යන්ත - දෙවන කොටස
Chapter 6  - සරල යන්ත්‍ර - තුන් වන කොටස
Chapter 7  - නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත - පළමු කොටස
Chapter 8  - නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත - දෙවන කොටස
Chapter 9  - නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත - තුන් වන කොටස
Chapter 10  - ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත - 1 කොටස
Chapter 11  - ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භාවිත - 2 කොටස
Chapter 12  - ඇස හා කන 1
Chapter 13  - ඇස හා කන 2
Chapter 14  - පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ 1
Chapter 15  - පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ 2
Chapter 16  - පදාර්ථයේ ස්වභාවය හා ගුණ 3
Chapter 17  - බලය හා සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප
Chapter 18  - ඝන ද්‍රව්‍ය මගින් ඇති කරන පීඩනය
Chapter 19  - ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍යය
Chapter 20  - ජීවීන්ගේ සන්ධාරණය හා චලනය
Chapter 21  - පරිණාමික ක්‍රියාවලිය - 1
Chapter 22  - පරිණාමික ක්‍රියාවලිය - 2
Chapter 23  - පරිණාමික ක්‍රියාවලිය - 3
Chapter 24  - විද්‍යුත් විච්ජේදනය - 1
Chapter 25  - ඇස හා කන 3
Chapter 26  - ඝනත්වය
Chapter 27  - ජෛව විවිධත්වය - 1
Chapter 28  - ජෛව විවිධත්වය - 2
Chapter 29  - ජෛව විවිධත්වය - 3
Chapter 30  - ජෛව විවිධත්වය - 4
Chapter 31  - ජෛව විවිධත්වය - 5
Chapter 32  - කෘතීම පරිසරය හා හරිත සංකල්පය - 1
Chapter 33  - කෘතීම පරිසරය හා හරිත සංකල්පය - 2
Chapter 34  - කෘතීම පරිසරය හා හරිත සංකල්පය - 3
Chapter 35  - කෘතීම පරිසරය හා හරිත සංකල්පය - 4
Notepad

Start your Exam Preparation Now!

Practice, Analyze and improve!

Test your knowledge, level of understanding and improve your retention of information.

Analyze your study patterns and improve your studying and learning.

Identify your weak points in the learning and work on them until the next examination.

COMMERCE

MATHS

SCIENCE

Leave a feedback


Top