11 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)

11 ශ්‍රේණිය ගණිතය විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂණිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. මාසික ගාස්තුව රු 500/- පමණි. දකුණු පස ඇති "All" තීරය "Click" කිරීම මගින් අදාළ මාසය තෝරා ගත හැක. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Sampath Vishwa Online Banking 2) VISA or Master Credit/Debit Cards 3) Cash on Delivery

Duration - 12 months

Category - Academic Courses

Cost - LKR 2,000.00


Course featured Video

Chapter 1  - පයිතගරස් ප්‍රමේයය
Chapter 2  - අසමානතා
Chapter 3  - ත්‍රිකෝණමිතිය - පළමු කොටස
Chapter 4  - ත්‍රිකෝණමිතිය - දෙවන කොටස
Chapter 5  - න්‍යාස - පළමු කොටස
Chapter 6  - න්‍යාස - දෙවන කොටස
Chapter 7  - ස්පර්ශක - පළමු කොටස
Chapter 8  - ස්පර්ශක -දෙවන කොටස
Chapter 9  - වෘත්ත චතුරස්‍ර - පළමු කොටස
Chapter 10  - වෘත්ත චතුරස්‍ර - දෙවන කොටස
Chapter 11  -  තාත්වික සංඛ්‍යා
Chapter 12  - දර්ශක සහ ලඝු ගණක - 1 කොටස
Chapter 13  - දර්ශක සහ ලඝු ගණක - 2 කොටස
Chapter 14  - ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 1
Chapter 15  - ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 2
Chapter 16  - ඝන වස්තුවල පරිමාව 1
Chapter 17  - ඝන වස්තුවල පරිමාව 2
Chapter 18  - පුනරීක්ෂණ පළමු වාරය 2
Chapter 19  - පුනරීක්ෂණ පළමු වාරය 3
Chapter 20  - පුනරීක්ෂණ පළමු වාරය 4
Chapter 21  - පුනරීක්ෂණ පළමු වාරය 1
Chapter 22  - ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 3
Chapter 23  - මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයය
Chapter 24  - ප්‍රතිශත 1
Chapter 25  - ප්‍රතිශත 2
Chapter 26  - ප්‍රතිශත 3
Chapter 27  - ප්‍රතිශත 4
Chapter 28  - කොටස් වෙළඳපොළ
Chapter 29  - සමීකරණ - 1
Chapter 30  - සමීකරණ - 2
Chapter 31  - සමකෝණික ත්‍රිකෝණ
Chapter 32  - ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩ්
Chapter 33  - සමීකරණ - 3
Chapter 34  - ද්විපද ප්‍රකාශන
Chapter 35  - වීජීය භාග
Chapter 36  - ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩ් - 2
Chapter 37  - සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය - 1
Chapter 38  - සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය - 2
Chapter 39  - සමාන්තර රේඛා අතර තල රූපවල වර්ගඵලය - 3
Notepad

Start your Exam Preparation Now!

Practice, Analyze and improve!

Test your knowledge, level of understanding and improve your retention of information.

Analyze your study patterns and improve your studying and learning.

Identify your weak points in the learning and work on them until the next examination.

COMMERCE

MATHS

SCIENCE

Leave a feedback


Top