10 ශ්‍රේණිය - ගණිතය (සිංහල මාධ්‍යය)

10 ශ්‍රේණිය ගණිතය විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. මාසික ගාස්තුව රු 500/- පමණි. දකුණු පස ඇති "All" තීරය "Click" කිරීම මගින් අදාළ මාසය තෝරා ගත හැක. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Sampath Vishwa Online Banking 2) VISA or Master Credit/Debit Cards 3) Cash on Delivery

Duration - 12 months

Category - Academic Courses

Cost - LKR 2,000.00


Course featured Video

Chapter 1  - සමාන්තර ශ්‍රේඩ් - පළමු කොටස
Chapter 2  - සමාන්තර ශ්‍රේඩ් - දෙවන කොටස
Chapter 3  - වීජීය අසමානතා
Chapter 4  - සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති - පළමු කොටස
Chapter 5  - සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්ති - දෙවන කොටස
Chapter 6  - වෘත්තයක ජ්‍යාය
Chapter 7  - නිර්මාණ - පළමු කොටස
Chapter 8  - නිර්මාණ - දෙවන කොටස
Chapter 9  - නිර්මාණ - තුන්වන කොටස
Chapter 10  - පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව - පළමු කොටස
Chapter 11  - පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හා පරිමාව - දෙවන කොටස
Chapter 12  - වර්ගමුලය
Chapter 13  - භාග
Chapter 14  - ත්‍රිකෝණ අංගසාම්‍යය
Chapter 15  - ද්විපද ප්‍රකාශන 1
Chapter 16  - වර්ගඵලය
Chapter 17  - වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක
Chapter 18  - ත්‍රිකෝණ 1
Chapter 19  - පුනරීක්ෂණ - වර්ගඵලය
Chapter 20  - පුනරීක්ෂණ - ත්‍රිකෝණ
Chapter 21  - වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය
Chapter 22  - පුනරීක්ෂණ - වීජීය ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය
Chapter 23  - පුනරීක්ෂණ - ප්‍රතිලෝම සමානුපාත
Chapter 24  - පුනරීක්ෂණ - 1 වන වාරය
Chapter 25  - පරිමිතිය
Chapter 26  - පුනරීක්ෂණ - පරිමිතිය
Chapter 27  - ත්‍රිකෝණ 2
Chapter 28  - ත්‍රිකෝණ 2 part 2
Chapter 29  - සමීකරණ 1
Chapter 30  - සමීකරණ 2
Chapter 31  - සමීකරණ 3
Chapter 32  - සමාන්ත්‍රරාස්‍ර 1
Chapter 33  - කුලක
Chapter 34  - භාග පුනරීක්ෂණ
Chapter 35  - වීජීය භාග
Chapter 36  - ප්‍රතිලෝම සමානුපාත
Chapter 37  - ද්විපද ප්‍රකාශන 2
Chapter 38  - දත්ත නිරුපණය හා අර්ථකථනය
Chapter 39  - ප්‍රතිශත - 1
Chapter 40  - ප්‍රතිශත - 2
Chapter 41  - වර්ගඵලය - 2
Chapter 42  - ප්‍රතිශත - 3
Chapter 43  - සමාන්ත්‍රරාස්‍ර 2
Chapter 44  - සමාන්ත්‍රරාස්‍ර 3
Chapter 45  - සීඝ්‍රතාව
Chapter 46  - සූත්‍ර
Chapter 47  - ලඝු ගණක - 1
Chapter 48  - ලඝු ගණක - 2
Notepad

Start your Exam Preparation Now!

Practice, Analyze and improve!

Test your knowledge, level of understanding and improve your retention of information.

Analyze your study patterns and improve your studying and learning.

Identify your weak points in the learning and work on them until the next examination.

COMMERCE

MATHS

SCIENCE

Leave a feedback


Top