9 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - (සිංහල මාධ්‍යය)

ගණිතය විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලුම විෂය කරුණු මෙහිදී ඉතා ක්‍රමවත් හා ආකර්ෂනිය ආකාරයට ඉගෙනුම ලැබීමට මෙම පාඨමාලාව මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර ගැටළු විසදීම සම්බන්ධයෙන්ද හොඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත. මාසික ගාස්තුව රු 500/- පමණි. දකුණු පස ඇති "All" තීරය "Click" කිරීම මගින් අදාළ මාසය තෝරා ගත හැක. පාඨමාලා සඳහා ගෙවීම් පහත ඕනෑම ආකාරයකින් සිදුකළ හැක. 1) Sampath Vishwa Online Banking 2) VISA or Master Credit/Debit Cards 3) Cash on Delivery

Duration - 12 months

Category - Academic Courses

Cost - LKR 2,000.00


Course featured Video

Chapter 1  - කුලක - පළමු කොටස
Chapter 2  - කුලක - දෙවන කොටස
Chapter 3  - කුලක - තුන් වන කොටස
Chapter 4  - අසමානතා
Chapter 5  - වර්ගඵලය
Chapter 6  - සම්භාවිතාව
Chapter 7  - බහුඅස්‍ර වල කෝණ
Chapter 8  - වීජීය භාග
Chapter 9  - පරිමාණ රූප
Chapter 10  - දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය - පළමු කොටස
Chapter 11  - දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය - දෙවන කොටස
Chapter 12  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - පළමු කොටස
Chapter 13  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - දෙවන කොටස
Chapter 14  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - තුන්වන කොටස
Chapter 15  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - සිව් වන කොටස
Chapter 16  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - පස් වන කොටස
Chapter 17  - වර්ගඵලය පුනරීක්ෂණ
Chapter 18  - වීජීය භාග - පුනරීක්ෂණ
Chapter 19  - බහුඅස්‍ර වල කෝණ - පුනරීක්ෂණ
Chapter 20  - සංඛ්‍යා රටා
Chapter 21  - ද්විමය සංඛ
Chapter 22  - භාග
Chapter 23  - වීජීය ප්‍රකාශන
Chapter 24  - ප්‍රත්‍යක්ෂ
Chapter 25  - පුනරීක්ෂණ - ද්විමය සංඛ
Chapter 26  - පුනරීක්ෂණ - ප්‍රත්‍යක්ෂ
Chapter 27  - පුනරීක්ෂණ - වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක
Chapter 28  - පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස
Chapter 29  - පුනරීක්ෂණ - සංඛ්‍යා රටා
Chapter 30  - වැටයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය
Chapter 31  - සරල රේඛා හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ 1
Chapter 32  - සරල රේඛා හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ 2
Chapter 33  - අනුලෝම සමානුපාත
Chapter 34  - විද්‍යාත්මක ගණක යන්ත්‍රය
Chapter 35  - ප්‍රතිශත
Chapter 36  - ප්‍රතිශත පුනරීක්ෂණ
Chapter 37  - දර්ශක
Chapter 38  - ත්‍රිකෝණයක කෝණ
Chapter 39  - සමීකරණ 1
Chapter 40  - සමීකරණ 2
Chapter 41  - සම්භාවිතාව - පුනරීක්ෂණ
Chapter 42  - සූත්‍ර
Chapter 43  - වෘත්තයක පරිධිය
Chapter 44  - පයිතගරස් සම්බන්ධය
Chapter 45  - වීජීය ප්‍රකාශනවල සාධක
Chapter 46  - පුනරීක්ෂණ - වීජීය ප්‍රකාශන
Chapter 47  - පථ හා නිර්මාණ - 1
Chapter 48  - පථ හා නිර්මාණ - 2
Chapter 49  - පථ හා නිර්මාණ - 3
Chapter 50  - ප්‍රස්ථාර
Chapter 51  - සරල රේඛා හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ - පුනරීක්ෂණ
Chapter 52  - ද්‍රව මිනුම් පුනරීක්ෂණ
Chapter 53  - සම්භාවිතාව පුනරීක්ෂණ
Notepad

Start your Exam Preparation Now!

Practice, Analyze and improve!

Test your knowledge, level of understanding and improve your retention of information.

Analyze your study patterns and improve your studying and learning.

Identify your weak points in the learning and work on them until the next examination.

COMMERCE

MATHS

SCIENCE

Leave a feedback


Top