ලැප්ටොප් අලුත්වැඩියා කිරීමේ පාඨමාලාව (Laptop Repairing Course)

☑️ ලැප්ටොප් hardware සහ​ software පිළිඹඳ මූලික දැනුම​. ☑️ ලැප්ටොප් පරිගණකයක​ දෝෂ හඳුනා ගැනීම​. ☑️ ලැප්ටොප් පරිගණකයක​ කොටස් හඳුනා ගැනීම​. ☑️ දෝෂ අලුත්වැඩියාකර නැවත සකස් කිරීම​. ☑️ ලැප්ටොප් පරිගණක පිළිඹඳ ඔබ දැනගත යුතු සියලුදේ ප්‍රායෝගික පුහුනුවක්. This program aims to provide aspiring hardware technicians with versatile knowledge in the laptop repairing field. The main objective of this course is to develop Computer Hardware Technicians who are capable of configuring, troubleshooting, and repairing laptops for usage starting from identifying customer requirements through to giving a lifelong service to a customer. Course Outline: Basic electronics Basic computer hardware Computer hardware generations Devices and circuits Circuit diagram Motherboard layers and barrels identification Laptop motherboard repair Components replacement Fault finding Bios programming Bios update Display repair Ram error beep codes BGA IC rebelling and replacement Laptop charging troubleshooting Data recovery VGA troubleshooting

Duration - 3 month

Category - Professional Courses

Cost - LKR 20,000.00


Course featured Video

Chapter 1  - Basic electronics
Chapter 2  - Basic computer hardware
Chapter 3  - Computer hardware generations
Chapter 4  - Devices and circuits
Chapter 5  - Circuit diagram
Chapter 6  - Motherboard layers and barrels identification
Chapter 7  - Laptop motherboard repair
Chapter 8  - Components replacement
Chapter 9  - Fault finding
Chapter 10  - Bios programming
Chapter 11  - Bios update
Chapter 12  - Display repair
Chapter 13  - Ram error beep codes
Chapter 14  - BGA IC rebelling and replacement
Chapter 15  - Laptop charging troubleshooting
Chapter 16  - Data recovery
Chapter 17  - VGA troubleshooting
Notepad

Start your Exam Preparation Now!

Practice, Analyze and improve!

Test your knowledge, level of understanding and improve your retention of information.

Analyze your study patterns and improve your studying and learning.

Identify your weak points in the learning and work on them until the next examination.

COMMERCE

MATHS

SCIENCE

Leave a feedback


Top