ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා කිරීමේ පාඨමාලාව (Mobile Repairing Course)

☑️ජංගම දුරකථන ගැන මූලික දැනුම​. ☑️ජංගම දුරකථන දෝෂ හඳුනා ගැනීම​. ☑️ජංගම දුරකථනයක කොටස් හඳුනා ගැනීම​. ☑️ජංගම දුරකථනයක් කොටස් වලට ගැලවීම​. ☑️දෝෂ අලුත්වැඩියාකර නැවත සකස් කිරීම​. - Syllabus - The course is divided into three parts :- ● Theory ● Practicals ● Practice Hardware: ● Basics of Mobile Communication ● Tools & instruments used in mobile phone repairing ● Various components used in mobile phones ● Basic parts of mobile phones (mic, speaker, buzzer, LCD, antenna, etc) ● Use of Multimeter ● Use of Battery Booster ● Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction ● Assembling & disassembling of different mobile phones ● Soldering & Desoldering Components Using Different Soldering Tools: ● Names of Different ICs ● Work of Different ICs ● Working on SMD/ BGA ICs and the PCB ● Fault finding & Troubleshooting ● Jumpering Techniques ● Troubleshooting through circuit diagrams ● Repairing procedure for repairing different hardware faults Software: ● Flashing ● Formatting ● Unlocking ● Use of secret codes ● Downloading ● Bluetooth / Infrared

Duration - 3 month

Category - Professional Courses

Cost - LKR 16,500.00


Course featured Video

Chapter 1  - Basics of Mobile Communication
Chapter 2  - Tools & instruments used in mobile phone repairing
Chapter 3  - Various components used in mobile phones
Chapter 4  - Basic parts of mobile phones (mic, speaker, buzzer, LCD, antenna, etc)
Chapter 5  - Use of Multimeter
Chapter 6  - Use of Battery Booster
Chapter 7  - Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction
Chapter 8  - Assembling & disassembling of different mobile phones
Chapter 9  - Soldering & Desoldering Components Using Different Soldering
Chapter 10  - Tools:
Chapter 11  - Software:
Notepad

Start your Exam Preparation Now!

Practice, Analyze and improve!

Test your knowledge, level of understanding and improve your retention of information.

Analyze your study patterns and improve your studying and learning.

Identify your weak points in the learning and work on them until the next examination.

COMMERCE

MATHS

SCIENCE

Leave a feedback


Top